PHOONZONE.COM

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอด
      คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ PHOONZONE.COM เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ PHOONZONE.COM ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ PHOONZONE.COM ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ PHOONZONE.COM ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ PHOONZONE.COM ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติ และเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน


 MR.SUPARUARK NUANGCHUMNONG

MR.SUPARUARK NUANGCHUMNONG

บริการรับจ้างเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ Web Application ตามความต้องการของลูกค้า รับสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม PHP โดยเชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MySQLi รับสอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบ HTML, PHP รับทำแอพพลิเคชั่น Android รับตรวจเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี รับติดตั้งคอมพิวเตอร์ ทั้งโน้ตบุ๊ค และเครื่อง PC รับซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับอัพเกรดคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Linux รับทำโปรเจค แก้ไขโปรเจค ปรับปรุงโปรเจค นักเรียน นักศึกษา นิสิต ผู้ที่สนใจ รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS หรือ PSPP (การวิเคราะห์ทางสถิติ)

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::


หน่วยงานเทศบาล

- เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.2/ว2267), แนบไฟล์, สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, เอกสาร word
- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.8/ว2222), แนบไฟล์, เอกสาร word
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน: สน.บถ., มท 0809.5/ว13), แนบไฟล์
- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.2/7461-7503), แนบไฟล์, สิ่งที่ส่งมาด้วย, เอกสาร word
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน: สน.บถ., มท 0809.3/ว4706), แนบไฟล์
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.5/ว2211), แนบไฟล์, กำหนดการฯ, เอกสาร word
- การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.2/ว2265), แนบไฟล์, เอกสาร word
- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว2281), แนบไฟล์, สิ่งที่ส่งมาด้วย, เอกสารไฟล์ word
- การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยงาน: กค., มท 0803.3/ว2212), แนบไฟล์, เอกสาร word
- แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว2297), แนบไฟล์, เอกสารไฟล์ word
- ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.2/ว2289), แนบไฟล์
- ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล (หน่วยงาน: กสว., มท 0820.2/ว2251), แนบไฟล์, เอกสารแนบ
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.6/ว2278), แนบไฟล์, เอกสารไฟล์ word
- การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) (หน่วยงาน: สน.บถ., มท 0809.4/ว2219), แนบไฟล์, กำหนดการฯ
- แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (หน่วยงาน: กค., มท 0803.3/ว2250), แนบไฟล์, เอกสาร word
- (หน่วยงาน: , )
- (หน่วยงาน: , )
- (หน่วยงาน: , )
- (หน่วยงาน: , )
- (หน่วยงาน: , )

Investing.com